آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/4/28
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 25 8 28.5 34.7 22.3 شهرکرد
130.9 0 24 13 26.3 33 19.6 بروجن
185.8 0 22 11 27 34.5 19.4 بن
  196.9 0 23 10 26.8 32.6 20.9 سامان  
  245.2 0 19 11 28.9 35.6 22.2 سورشجان  
762.9 0 44 14 25.5 32.9 18 کوهرنگ
400.4 0 40 11 29 39 19 لردگان
312.4 0 30 12 28.5 35.8 21.2 فارسان
154.2 0 35 14 29.1 34.1 24.1 فرخشهر
242.5 0 34 14 24.6 32.5 16.8 بلداجي
338.4 0 25 13 31.4 37.5 25.2 اردل
327.3 0 35 15 23.2 32.4 14 آورگان
گندمان
302.6 0 34 20 26.1 34 18.2 دزک
  330.4 0 27 10 30.2 37.8 22.6 مالخليفه  
  330.1 0 44 14 27.2 36.7 17.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 31 14 27.6 35.1 20.1 دوآب صمصامی  
  194.4 0 41 13 28.3 36.2 20.4 پل زمان خان  
  0 0 0 0 25.2 34.2 16.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 35 6 23.3 36.8 6.5 شهرکرد
0 26 9 23.1 35.2 10.6 بروجن
0 27 8 24 35.7 9.9 بن
  0 23 8 25.2 36.7 13.2 سامان  
  0 29 8 23.2 36.6 7.2 سورشجان  
0 47 11 21.8 34.1 7.1 کوهرنگ
0 33 9 27.9 40.5 12.4 لردگان
0 37 9 23.8 36.5 8.7 فارسان
0 39 10 24.2 36 8 فرخشهر
0 38 10 21.8 34.5 7 بلداجي
0 24 9 28.7 38.8 16.4 اردل
0 32 15 22.2 39.4 10.8 آورگان
  0 0 0 26.3 35 18 گندمان  
0 39 17 23.2 35.6 10.2 دزک
0 21 5 28.9 39.3 17.3 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.