آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/6/31
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 45 6 18.3 30.8 5.8 شهرکرد
130.9 0 46 9 18.5 28.4 8.6 بروجن
185.8 0 24 6 20 30.3 9.7 بن
  197.5 0 30 10 21.8 30.3 13.2 سامان  
  245.2 0 35 6 18.4 30.3 6.5 سورشجان  
764.1 0 70 13 16.8 25.7 7.9 کوهرنگ
404.9 0 40 13 23.3 33 13.6 لردگان
312.4 0 51 7 19.1 29.8 8.4 فارسان
156.6 0 55 9 19.9 30.6 9.1 فرخشهر
242.5 0 50 5 17.6 28 7.2 بلداجي
338.4 0 36 11 23.8 31.9 15.6 اردل
327.3 0 42 20 18.7 27.4 10 آورگان
گندمان
302.6 0 50 21 18.8 29.8 7.8 دزک
  330.4 0 26 7 24 32.1 15.9 مالخليفه  
  330.1 0 57 12 20.1 32 8.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 29 11 21.4 29.1 13.6 دوآب صمصامی  
  195.2 0 77 9 21.5 33.5 9.5 پل زمان خان  
  405.2 0 0 0 16.2 27 5.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 45 7 21.1 35.6 4.4 شهرکرد
0 32 11 21.6 34.2 8.6 بروجن
0 28 10 22.2 33.9 7 بن
  0.6 29 10 23.8 36.1 11.3 سامان  
  0 33 9 22.1 36.2 6.5 سورشجان  
1.2 52 12 20.9 33 7.6 کوهرنگ
4.5 40 11 26.5 39.6 12.2 لردگان
0 44 10 22.6 36.1 7.8 فارسان
2.4 48 11 22.3 35.7 8.3 فرخشهر
0 42 11 21.2 33.6 7.2 بلداجي
0 29 9 27.4 38.2 15.6 اردل
0 37 18 21 32.4 9 آورگان
  0 0 0 22.5 31 14 گندمان  
0 42 18 21.7 35.2 7.6 دزک
0 25 7 27.4 38.5 15.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.