آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/3/1
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
149.4 0.1 94 20 15.6 25.5 5.8 شهرکرد
118 0 67 18 16.4 24.2 8.5 بروجن
174 6.8 97 22 15.3 24.3 6.4 بن
  184.1 0.7 72 23 17.6 25 10.3 سامان  
  235.5 6.7 96 19 15.9 25.4 6.3 سورشجان  
753.8 0 87 24 14.1 21.8 6.5 کوهرنگ
400.3 0 75 21 20.3 29 11.6 لردگان
294.9 0.5 83 19 16.6 25.7 7.4 فارسان
141.2 0 84 24 16.4 24.8 8 فرخشهر
237.7 0 75 15 15.4 23.5 7.4 بلداجي
333.3 0 67 17 20.4 27.9 12.9 اردل
320.9 0 86 20 13.7 21.4 6 آورگان
0 0 0 0 15.5 24 7 گندمان
290 0 77 20 16.5 25 8 دزک
  مالخليفه  
  330.1 0 88 22 17.4 26.5 8.2 شلمزار  
  272.8 0 0 0 18 26.5 9.4 آلونی  
  سرخون  
  620.4 0 78 21 17 24.5 9.5 دوآب صمصامی  
  400.2 0 0 0 15.9 25 6.8 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 خرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.1 94 20 15.6 25.5 5.8 شهرکرد
0 67 18 16.4 24.2 8.5 بروجن
6.8 97 22 15.3 24.3 6.4 بن
  0.7 72 23 17.6 25 10.3 سامان  
  6.7 96 19 15.9 25.4 6.3 سورشجان  
0 87 24 14.1 21.8 6.5 کوهرنگ
0 75 21 20.3 29 11.6 لردگان
0.5 83 19 16.6 25.7 7.4 فارسان
0 84 24 16.4 24.8 8 فرخشهر
0 75 15 15.4 23.5 7.4 بلداجي
0 67 17 20.4 27.9 12.9 اردل
0 86 20 13.7 21.4 6 آورگان
  0 0 0 15.5 24 7 گندمان  
0 77 20 16.5 25 8 دزک
0 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.