آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/9/24
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
98.8 0 86 16 2.3 13.2 -8.6 شهرکرد
83.7 0 63 18 3.2 12 -5.5 بروجن
91.9 0 57 13 4 12.9 -4.9 بن
  107.2 0 52 21 5.5 12.8 -1.8 سامان  
  258.7 0 82 21 2.1 11.7 -7.5 سورشجان  
401.1 8 0 78 31 0.3 8.7 -8 کوهرنگ
297.9 0 63 18 7.3 15.8 -1.2 لردگان
153.3 0 70 22 3.9 12.4 -4.6 فارسان
103.1 0 72 20 4.1 13.5 -5.3 فرخشهر
156.1 0 77 17 1.1 11 -8.8 بلداجي
258.7 0 72 24 7 14.3 -0.3 اردل
183.4 0 45 20 3.1 9.8 -3.6 آورگان
141.8 0 73 19 3.5 13 -6 گندمان
220 0 76 27 4 14 -6 دزک
  مالخليفه  
  189.9 0 70 19 5.6 13.9 -2.7 شلمزار  
  229.8 0 99 20 5.8 16 -4.5 آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  106.8 0 72 16 6.8 15 -1.4 پل زمان خان  
  199.5 0 0 0 2.8 12 -6.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 آذر
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
38 90 31 4.7 16.9 -8.9 شهرکرد
50.6 75 32 5 16.7 -6.5 بروجن
38.2 74 30 4.9 15.8 -6.4 بن
  40.8 64 33 7 16.5 -3.2 سامان  
  53.5 84 32 5.1 16 -7.5 سورشجان  
170.4 87 39 2 11.7 -10.9 کوهرنگ
129.4 89 41 8 19.6 -2.8 لردگان
59.5 79 32 5.4 16.5 -5 فارسان
44.8 82 28 5.5 16.3 -6.5 فرخشهر
77.1 86 34 3.7 15.7 -8.8 بلداجي
111.7 80 37 7.8 18.2 -0.3 اردل
74.6 62 30 4.4 15 -4 آورگان
  82.6 84 40 4.6 16.5 -7 گندمان  
109.6 80 32 5.5 16.2 -6 دزک
91.5 80 37 8 20.1 -0.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.