آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/12/7
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
187.3 0 92 44 1.1 11 -8.8 شهرکرد
163.6 0 94 44 1.3 8 -5.4 بروجن
182.2 0 72 6 1.5 9.9 -6.9 بن
  187.3 0 88 38 4.8 12.2 -2.6 سامان  
  295.6 0 88 34 1.5 10.6 -7.7 سورشجان  
874.5 42 0 91 28 -1.8 7.4 -11 کوهرنگ
318.2 0 93 49 5.8 12.6 -1 لردگان
351.4 0 95 29 2.7 10.3 -5 فارسان
156.7 0 99 30 3.2 12.1 -5.8 فرخشهر
211.9 0 81 47 0.3 7.2 -6.6 بلداجي
238.1 0 99 49 4.8 10.2 -0.7 اردل
278.4 0 64 25 -0.3 5.4 -6 آورگان
0 0 90 40 0.5 6 -5 گندمان
308.9 0 83 32 1.7 9.4 -6 دزک
  291.5 0 83 41 7.2 13.5 1 مالخليفه  
  366.4 0 91 46 1.9 8.7 -4.8 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  578.5 0 64 40 2 7.4 -3.5 دوآب صمصامی  
  402.1 0 90 25 1.9 9.8 -6 جونقان  
  0 0 98 50 0.5 9 -8 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
1.4 83 26 -0.4 11 -10.3 شهرکرد
6.3 88 28 0.9 10.8 -8.4 بروجن
0.4 71 11 -0.9 10 -12.8 بن
  3 77 28 1.6 12.2 -9 سامان  
  1.3 81 24 -0.6 10.6 -11.7 سورشجان  
6.1 79 23 -3.4 8 -16.8 کوهرنگ
14 86 36 4.3 14.4 -5.8 لردگان
1.4 85 19 0.2 10.6 -10.1 فارسان
1.5 96 23 1 12.1 -9.7 فرخشهر
10 85 39 -0.5 9.8 -9.6 بلداجي
10.9 73 26 3.7 13 -5 اردل
10.6 65 26 -0.7 8.4 -11.2 آورگان
  5 84 25 0.4 10 -9 گندمان  
11 80 24 0.3 9.8 -9 دزک
8.3 68 22 5.9 15 -2.9 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.