آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/1/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
257.1 0 0 0.5 89 24 7.7 13.8 1.5 شهرکرد
203.8 0 0 0 73 29 7 12.2 1.8 بروجن
270.8 0 0 0 78 23 6.4 12.4 0.4 بن
  273.5 0 0 0 73 25 9 14 4 سامان  
  394 0 0 0 78 27 8.6 13 4.2 سورشجان  
1480.2 92 2 2.1 94 34 6.3 11.7 1 کوهرنگ
577.4 0 0 0.1 86 28 10.9 17.5 4.2 لردگان
465.1 0 0 0 82 28 7.4 11.6 3.1 فارسان
251.5 0 0 0.3 80 29 8.1 13.9 2.4 فرخشهر
368.8 0 0 0 86 29 7.2 12.5 1.9 بلداجي
628.1 0 0 2.2 88 30 10.1 14.9 5.3 اردل
522.1 0 0 0 80 27 7 11.6 2.4 آورگان
گندمان
593.5 0 0 1 90 32 8.4 14.8 2 دزک
  626.3 0 0 0.1 78 20 11.1 16.5 5.7 مالخليفه  
  667.1 0 0 1.9 89 28 7.8 15 0.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  960.2 0 0 0.2 94 29 8.2 12.5 3.9 دوآب صمصامی  
  266.9 0 0 0 77 20 9.7 14.8 4.6 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0.5 81 15 3.8 13.8 -7.4 شهرکرد
0 66 19 4.5 12.2 -5.3 بروجن
0 65 15 3.3 12.4 -7.2 بن
  0 51 19 6.2 14 -2.8 سامان  
  0 76 18 4.1 13 -7.3 سورشجان  
2.1 79 25 3.1 11.7 -7.8 کوهرنگ
0.1 85 27 8.1 17.5 -1 لردگان
0 69 19 4.8 12.2 -4.4 فارسان
0.3 80 10 5.1 13.9 -4.8 فرخشهر
0 72 22 4.1 12.5 -6.1 بلداجي
2.2 73 26 7.6 14.9 0.7 اردل
0 59 18 4 11.6 -3.4 آورگان
  0 گندمان  
1 77 22 5.8 14.8 -4.2 دزک
0.1 64 18 9.7 16.5 1.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.