آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/6/4
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
405.6 0 48 6 18.9 31.4 6.4 شهرکرد
354.1 0 24 9 19.7 29.2 10.1 بروجن
414.4 0 25 10 20.8 30.7 10.9 بن
  424 0 19 9 22.1 32.2 12 سامان  
  582 0 28 9 20.1 31.9 8.4 سورشجان  
2144 0 44 14 20.4 29.6 11.1 کوهرنگ
871.2 0 35 17 25.7 35.6 15.8 لردگان
673.8 0 42 12 21 31.2 10.9 فارسان
387.8 0 38 10 20.8 31.2 10.3 فرخشهر
556.2 0 29 10 18 29.1 7 بلداجي
856.5 0 23 10 26.8 34.8 18.9 اردل
818.9 0 45 20 19 29 9 آورگان
578.2 0 30 7 20.8 30.5 11 گندمان
دزک
  880.6 0 20 4 26.6 34.5 18.7 مالخليفه  
  917.4 0 57 12 21.5 33.2 9.8 شلمزار  
  704.2 0 45 7 24 35.5 12.5 آلونی  
  سرخون  
  0 0 35 11 25.2 33.9 16.6 دوآب صمصامی  
  434.4 0 63 11 21.7 33.4 9.9 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 شهريور
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 50 7 18.9 31.6 6.2 شهرکرد
0 31 11 19.4 29.4 9.5 بروجن
0 30 10 19.6 30.7 8.8 بن
  0 26 9 21.6 32.2 11.5 سامان  
  0 36 9 20 31.9 8.1 سورشجان  
0 44 13 20.1 30.2 10 کوهرنگ
0 34 15 26.3 36.5 15.2 لردگان
0 41 12 20.8 31.2 10 فارسان
0 40 10 20.5 31.2 9.6 فرخشهر
0 52 12 18.3 30.2 6.8 بلداجي
0 25 10 26.6 34.8 18.9 اردل
0 44 19 19.3 30.2 9 آورگان
  0 32 8 20.5 31 10.5 گندمان  
0 50 20 19.3 31.2 6.2 دزک
0 21 5 26.5 34.5 18.6 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.