آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/12/29
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
72.3 0 62 7 6.8 19.4 -5.9 شهرکرد
51.4 0 54 8 8.8 19.4 -1.9 بروجن
78.3 0 44 9 7.8 18.5 -2.8 بن
  84.8 0 33 8 11.4 19.9 2.9 سامان  
  121.2 0 56 7 8.1 19.9 -3.6 سورشجان  
424.8 0 69 12 7.1 16 -1.9 کوهرنگ
229.8 0 80 22 11.5 21 2 لردگان
0 54 12 9.5 19 0 فارسان
61.2 0 63 10 8.6 19.3 -2.1 فرخشهر
123.6 0 65 20 6.2 17.5 -5 بلداجي
165.4 0 58 10 12.7 20.7 4.6 اردل
144.8 0 31 11 7.7 15.4 0 آورگان
گندمان
108.2 0 60 10 7.4 18.8 -4 دزک
  176.4 0 56 12 12.3 21.3 3.4 مالخليفه  
  154.7 0 62 12 10.7 20.2 1.1 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  275.1 0 53 14 10.2 18.6 1.8 دوآب صمصامی  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 اسفند
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
11.8 73 24 6.8 19.4 -6.5 شهرکرد
8.3 62 24 7 19.4 -4.9 بروجن
8 65 22 7.1 18.6 -4.8 بن
  18.4 56 25 8.9 19.9 -1.2 سامان  
  17.4 74 25 6.9 19.9 -6.2 سورشجان  
124 83 32 5.5 58.5 -11.6 کوهرنگ
62 84 32 10.1 22 -1 لردگان
29 74 26 7 19 -3.6 فارسان
12.4 70 25 7.6 19.3 -3.9 فرخشهر
26.1 68 25 6.1 17.5 -6.2 بلداجي
51.4 71 29 10.1 20.7 0.7 اردل
32.2 62 22 7.1 72 -3.8 آورگان
  17.7 5 2 7.2 18 -6 گندمان  
24.7 68 22 7.6 18.8 -4.8 دزک
50.3 69 24 10.7 21.5 -0.1 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.