آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/8/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
60.7 0 99 30 6.6 15.4 -2.1 شهرکرد
31.3 0 88 28 6.3 14.5 -1.8 بروجن
53.7 0 90 27 7 14.4 -0.3 بن
  66.4 0 68 34 8.6 14.9 2.3 سامان  
  73.2 0 94 32 6.4 14.9 -2 سورشجان  
230.7 6 0 84 40 5 13.4 -3.3 کوهرنگ
166 0 97 47 10.8 18.6 3 لردگان
93.8 0 85 30 7 14.9 -0.9 فارسان
58.3 0 88 29 7.3 15.3 -0.6 فرخشهر
77 0 90 33 5.9 13.8 -2 بلداجي
146.8 0 81 40 10.4 17.5 3.4 اردل
91.4 0 67 21 6.2 13.4 -1 آورگان
گندمان
110.4 0 85 32 6.9 15.2 -1.4 دزک
  149.5 0 87 25 11.5 18.7 4.3 مالخليفه  
  92.6 0 97 35 8.1 16.5 -0.3 شلمزار  
  91.5 0 0 0 7.6 14.8 0.4 آلونی  
  سرخون  
  207.5 0 76 35 8.2 14.9 1.5 دوآب صمصامی  
  67.3 0 93 30 9.4 17.1 1.6 پل زمان خان  
  126 0 0 0 6.4 15 -2.2 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 آبان
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
53.6 83 34 8.6 22.3 -2.8 شهرکرد
27.8 77 34 8.2 21.3 -3.8 بروجن
47 78 33 8.2 22.4 -2.3 بن
  61.5 71 38 9.8 23.3 -1.6 سامان  
  67.6 82 36 8.7 23.6 -2.5 سورشجان  
219.5 86 38 7.3 20.9 -3.3 کوهرنگ
164.3 80 42 12.6 26.2 2.6 لردگان
102.9 81 35 9.1 22.6 -1.4 فارسان
53.8 78 30 9.1 22.8 -1.6 فرخشهر
76 81 35 7.6 21.7 -4.6 بلداجي
127 76 38 12 24.6 2.3 اردل
87.9 71 31 7.4 20 -2.2 آورگان
  2.4 15 6 10.6 21 0 گندمان  
106.9 80 34 8.9 22.2 -2 دزک
148.9 76 35 12.3 25.9 -0.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.