آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1398/4/27
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
403 0 54 5 23.9 36.5 11.3 شهرکرد
353.7 0 29 10 24.4 35.1 13.8 بروجن
410.9 0 24 10 25.5 34.9 16.1 بن
  423.4 0 21 10 26 35.9 16 سامان  
  581.4 0 34 10 24.5 36.7 12.2 سورشجان  
2144 0 54 18 23.2 32.3 14.1 کوهرنگ
871.2 0 46 21 29 40 18 لردگان
673.8 0 47 10 25.6 36.4 14.8 فارسان
380.7 0 40 10 25.4 35.7 15 فرخشهر
556.1 0 66 11 22.9 34.2 11.5 بلداجي
856.5 0 29 14 29.8 37.7 21.8 اردل
818.8 0 41 20 25.9 35 16.8 آورگان
578.2 0 36 7 25.5 36.5 14.5 گندمان
861.6 0 62 25 25 36.2 13.8 دزک
  880.6 0 32 6 30.3 40 20.6 مالخليفه  
  915.4 0 58 12 26.5 38.8 14.2 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  0 0 39 13 27.6 35.8 19.5 دوآب صمصامی  
  434.4 0 50 12 26.2 38 14.5 پل زمان خان  
  924 0 0 0 19.8 27.6 12 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1398 تير
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 50 7 23.8 36.9 8.5 شهرکرد
0 34 11 24.7 36 11.7 بروجن
0 28 9 25.3 35.9 12.5 بن
  0.1 26 10 27.2 37 16 سامان  
  0 40 9 23.7 36.7 7.9 سورشجان  
0 47 13 22.3 32.7 9.2 کوهرنگ
0 45 14 27.9 40 14.8 لردگان
0 45 12 24.5 36.4 11.3 فارسان
0 45 11 27.6 36.9 11.4 فرخشهر
0 63 12 22.8 35.6 8 بلداجي
0 34 10 28.7 38.2 17.8 اردل
0.1 36 15 24.2 35 11.6 آورگان
  0 37 9 24.9 36.5 12.5 گندمان  
0 54 19 24.1 36.4 9.4 دزک
0 28 7 29.3 40 18.2 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.