آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1395/10/28
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
135.3 0 91 38 -0.3 8.5 -9.2 شهرکرد
82.1 0 98 41 -0.2 6.9 -7.4 بروجن
137 0 91 39 0.7 8.5 -7.1 بن
  128 0 97 48 2.4 7.7 -2.9 سامان  
  213.5 0 90 44 -0.5 7 -8 سورشجان  
681.8 5 0 88 34 -1.4 7.4 -10.2 کوهرنگ
185 0 90 38 4.3 12 -3.4 لردگان
257.8 0 93 47 0.9 8.3 -6.6 فارسان
113.3 0 97 36 0.9 8.9 -7.1 فرخشهر
133.1 0 94 52 -1.5 5.4 -8.4 بلداجي
178.8 0 99 53 3.8 8.8 -1.3 اردل
187.4 0 64 20 -0.7 5 -6.4 آورگان
0 0 90 50 0 8 -8 گندمان
235 0 84 36 -0.8 5.8 -7.4 دزک
  170.6 0 81 42 4.5 10.4 -1.4 مالخليفه  
  291.3 0 90 44 1 7.7 -5.6 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  419.6 0 81 44 1 6.5 -4.5 دوآب صمصامی  
  321.6 0 90 95 0.2 7.6 -7.2 جونقان  
  32 0 95 45 -1.5 7 -10 سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1395 دي
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
37.5 77 31 3.6 17.6 -18.4 شهرکرد
17.8 70 27 4.9 17.2 -9.9 بروجن
147.5 62 20 3.4 16.7 -11.6 بن
  36.9 63 34 5.4 17.7 -6.8 سامان  
  69 74 31 4.1 16.4 -17.2 سورشجان  
313.8 74 23 2.5 12.6 -18.7 کوهرنگ
34.3 83 33 7.8 21.4 -6.2 لردگان
113.8 73 28 4.6 18.2 -11.9 فارسان
30.2 81 29 4.4 16.7 -14.5 فرخشهر
35.5 70 37 4 16.5 -11.6 بلداجي
67.9 79 33 7.1 19.8 -4.8 اردل
44.2 58 24 4.2 15.6 -7 آورگان
  8 66 36 4.2 16 -8 گندمان  
68.6 72 30 4.3 17 -16.2 دزک
18.8 61 24 8.9 20.4 -6.5 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.