آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1396/1/8
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
236.8 0 90 20 6 14.4 -2.4 شهرکرد
212.3 0 90 17 7.6 14 1.2 بروجن
243.3 0 60 2 5.6 14.4 -3.2 بن
  242.7 0 61 21 8.4 14.5 2.3 سامان  
  350.1 0 82 20 5.8 13.4 -1.8 سورشجان  
1129.9 2 0 74 24 2.9 7.8 -2.1 کوهرنگ
480.5 0 86 33 9.8 17.6 2 لردگان
418.5 0 94 18 6.4 13.3 -0.5 فارسان
197.3 0 99 14 7.6 15 0.1 فرخشهر
289 0 81 40 5.5 12.2 -1.2 بلداجي
357.7 0 96 22 9.4 15.6 3.2 اردل
367 0 85 15 5.2 11 -0.6 آورگان
243.3 0 85 15 6 12 0 گندمان
393.2 0 84 24 6.5 14 -1 دزک
  383.7 0 78 23 11.3 17.7 4.9 مالخليفه  
  463.6 0 78 26 8.6 14.8 2.4 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  441.1 0 90 15 5.9 13.2 -1.4 جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1396 فروردين
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
32.1 90 38 5.4 14.4 -4.2 شهرکرد
35.1 85 36 5.6 14 -2.2 بروجن
35.7 77 26 5.1 14.4 -4 بن
  34.7 80 37 6.8 14.5 0.1 سامان  
  33.1 87 45 4.9 13.4 -3.7 سورشجان  
109.2 91 36 3.8 11.5 -3.4 کوهرنگ
93.8 89 46 8.2 17.6 0.2 لردگان
26.5 92 39 5.3 13.3 -1.8 فارسان
29.1 95 34 6.3 15 -2.4 فرخشهر
46.3 81 50 4.8 12.2 -1.4 بلداجي
80.3 93 50 7 15.6 0.8 اردل
52.6 34 3.8 11 -2 آورگان
  0 87 25 4.8 12 -1 گندمان  
45.8 73 32 5.6 14 -2 دزک
48.8 85 38 8.7 17.7 0 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.