ايستگاه سينوپتيك كوهرنگ
ايستگاه هواشناسي سينوپتيك كوهرنگ از نظر تقسيم بندي اقليمي كوپن جزو اقليم‌هاي معتدل سرد با تابستانهاي خشك و نيمه خشك (DCAS) بشمار مي‌رود. اين ايستگاه در عرض جغرافيايي ۲۶- ۳۲ و طول ۰۷-۵۰ واقع شده است. كد بين المللي اين ايستگاه برابر ۴۰۷۹۷ و كد چهار حرفي آن CHSK مي‌باشد. ارتفاع اين ايستگاه از سطح دريا برابر با ۲۲۸۵ متر مي‌باشد. حداقل مطلق دماي مشاهده شده در اين ايستگاه معادل ۶/۳۰- در دوره ۱۵ ساله (۱۳۶۶-۱۳۸۱) و حداكثر مطلق مشاهده شده آن در همين دوره برابر ۸/۳۵ درجه سانتيگراد بوده است (تا۱۳۸۱) همچنين دراين ايستگاه بطور متوسط در سال ۱۲۵ روز يخبندان مشاهده مي‌شود.
اين ايستگاه قبلا ايستگاه اقليم شناسي بوده است كه در سال ۱۳۳۸ تاسيس و در سال ۱۳۶۳ تبديل به ايستگاه سينوپتيك گشته است. البته يك وقفه ۱۳ ساله در اين ايستگاه بوجود آمده است. ميانگين بارش اين ايستگاه تا سال ۱۳۸۱ برابر ۱۴۱۶ميليمتر(بدون احتساب وقفه سيزده ساله) بوده است. ايستگاه كوهرنگ از لحاظ جغرافيايي يكي از پربارانترين و برفگيرترين ايستگاه‌هاي استان مي‌باشد كه سرچشمه بسياري از رودخانه‌ها ازجمله كارون، كرخه و زاينده رود مي‌باشد. متوسط دماي حداقل اين ايستگاه از ماه آذر منفي شده و تا فروردين با دماي حد اقل ۱/- اين روند منفي ادامه دارد كه مبين حاكميت شرايط سرد بر اين ايستگاه مي‌باشد.
بارندگي اين ايستگاه از مهر ماه آغاز مي‌گردد و با متوسط بارش ۱/۲۴۶ ميليمتر در مهر ماه آغاز و به ترتيب با متوسط بارش ماهانه آبان ۵/۱۴۰ و آذر ۱/۲۴۶ و دي ماه ۲۱۰ و بهمن ۵/۲۲۳ و اسفند ۲۹۶ يك فصل ششماهه پربارشي را داراست كه اين بارندگي تا فروردين ادامه مي‌يابد بطوريكه متوسط بارش اين ماه ۶۹ ميليمتر در طي اين دوره پانزده ساله مي‌باشد .تابستان فصل خشك اين ايستگاه مي‌باشد. وجود هفت ماه حداكثر مطلق رطوبت نسبي صد در صد يعني فروردين و ارديبهشت و از مهر تا اسفند مبين حاكميت شرايط مرطوب در اين ايستگاه مي‌باشد.
تلفن: ۷۶۲۲۰۹۰ (۳۸۲)
نشاني: چلگرد، جنب تونل شماره ۱ کوهرنگ
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس