ايستگاه هواشناسي کشاورزي فرخشهر
 
پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  -1 3 7 11 16 21 24 23 19 14 7 2 12.2
حدا قل مطلق دما  -28 -17 -13 -5 0 5 8 8 3 -3 -10 -26 -27.8
حداكثر مطلق دما  16 18 24 27 31 36 39 38 33 30 23 21 39.0
ميانگين حداقل دما  -7 -4 -1 4 7 11 14 13 9 4 0 -4 3.9
ميانگين حداكثر دما  6 9 14 19 25 31 33 33 29 23 14 9 20.4
متوسط رطوبت نسبي  62 55 45 45 37 27 25 26 28 37 53 60 41.7
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  47 39 29 29 22 15 15 15 16 22 37 44 27.5
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  80 77 67 68 59 47 43 44 47 57 74 79 61.8
مجموع بارندگي ماهيانه  52 45 45 39 8 1 0 0 1 5 44 55 295.0
حداكثر بارندگي روزانه  42 68 55 28 18 6 2 2 4 15 74 38 74.2
تعداد روزهاي يخبندان  27 22 17 4 0 0 0 0 0 1 16 24 111.4
مجموع تبخير ماهيانه  0 0 0 147 215 278 321 304 227 155 60 3 1709.9
مجموع ساعات آفتابي  208 220 250 239 303 333 326 322 311 284 216 203 3215.3
                           
        دوره آماری :  1998-2013          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس