ايستگاه سينوپتيك بروجن
ايستگاه سينوپتيك بروجن در شهرستان بروجن كه يكي از شهرستانهاي استان چهارمحال و بختياري است و در عرض جغرافيايي(۵۱ درجه و ۱۸ دقيقه شرقي) و طول جغرافيايي (۳۲ درجه شمالي) قرار دارد. ارتفاع اين شهرستان از سطح متوسط دريا ۲۱۹۷ متر است. اين ايستگاه همچنين داراي ۱۳ سال دوره آماري (تا سال ۱۳۸۰) مي‌باشد. روزانه اطلاعات جوي اين ايستگاه به سه صورت سينوپتيك اصلي (هر ۶ ساعت يك بار)، سينوپتيك فرعي (هر سه ساعت يك بار) و متار (هر ساعت يك بار) خوانده مي‌شود.
اطلاعات اين ايستگاه شامل باد(سمت و سرعت) - فشار (QFF,QFE) - رطوبت نسبي – بارش (ميزان ، نوع و ارتفاع) - ابر (ميزان پوشش آسمان، ارتفاع ،نوع و اسم) - دما (خشك، تر، ماكزيمم، مينيمم و دما در اعماق مختلف زير خاك) - تعداد ساعات آفتابي – ميزان تبخير – پديده موجود در جو و ديد افقي مي‌باشد. اطلاعات فوق از طريق سيستم سوئيچينگ به كليه نقاط دنيا فرستاده مي‌شود.
نام اختصاري ايستگاه بروجن CHSB مي باشد كه اين نام بين المللي آن و انحصار به اين ايستگاه دارد. اين ايستگاه داراي شماره بين المللي وانحصاري ۹۹۴۵۹ مي‌باشد، همچنانكه هر ايستگاه سينوپتيك داراي يك كد انحصاري بين المللي است.
اين ايستگاه از لحاظ اقليمي داراي شرايط نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد مي‌باشد. تعداد روزهاي يخبندان در طي اين دوره (۱۳۶۷تا ۱۳۸۱) برابر ۱۲۲ روز مي‌باشد. حداقل مطلق دماي اين ايستگاه در همين دوره به ۲۷- درجه مي‌رسد و حداكثر مطلق دماي مشاهد شده به ۶/۳۶ درجه سانتيگراد بالغ گرديده است. بارش سالانه اين ايستگاه بطور متوسط به ۲۴۳ ميليمتر بالغ مي‌گردد و داراي دو فصل خشك و مرطوب است. فصل خشك آن از خرداد تا شهريور ادامه دارد و فصل مرطوب آن از مهر ماه آغاز و تا ارديبهشت ادامه دارد. در مجموع بارش فصل زمستان به ۴۴ درصد و پاييز به ۳۲ درصد و بهار به ۲۴ درصد مي‌رسد و تابستان ۱ در صد بارش آن ايستگاه را داراست.
تلفن: ۴۲۲۳۵۰۰ (۳۸۲)
نشاني: بروجن، انتهاي خيابان شهدا، ابتداي شهرک فاطميه
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس