ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي بلداجي

 ایستگاه هواشناسی بلداجی از مهرماه 1378 شروع به ثبت آمار نموده است .این ایستگاه در طول جغرافيايي(51 درجه و7  دقيقه شرقي) و عرض جغرافيايي (31 درجه و93 دقیقه شمالي) قرار دارد. ارتفاع اين شهرستان از سطح متوسط دريا 2231 متر است.

 

پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  -2 1 6 10 14 19 22 21 18 12 6 1 10.5
حدا قل مطلق دما  -32 -27 -14 -7 -2 0 5 5 0 -6 -16 -28 -31.6
حداكثر مطلق دما  15 16 23 26 30 35 37 36 33 26 22 19 37.0
ميانگين حداقل دما  -9 -5 -2 3 5 8 12 11 7 2 -1 -6 2.1
ميانگين حداكثر دما  5 7 13 17 23 29 32 31 28 22 13 7 18.8
متوسط رطوبت نسبي  66 61 50 49 40 32 30 29 30 39 55 64 45.4
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  53 47 34 32 24 18 17 16 17 23 38 49 30.6
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  80 77 71 71 65 57 53 52 57 63 76 79 66.6
مجموع بارندگي ماهيانه  67 59 61 57 9 2 0 0 1 5 61 81 403.8
حداكثر بارندگي روزانه  56 72 50 41 23 8 0 2 8 16 64 76 76.0
تعداد روزهاي يخبندان  28 23 19 8 1 0 0 0 0 7 20 25 130.3
                           
        دوره آماری :  2000-2013          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس