مقالات
پديده‌هاي مربوط به تشعشعات
اقليم و سلامتي
بررسي روند خشکسالي در استان چهارمحال و بختياري
بررسي روند تغييرات بارش (مقدار، زمان و نوع) در استان چهارمحال و بختياري
آشکارسازي تغييرات دما و بارش نسبت به ميانگين در استان چهارمحال و بختياري
پيش آگاهي اقليمي سيل
تبيين مدل اسکالوگرام در تعيين تغييرات خشکسالي
مکانيسم باروري ابرها
پيامدهای زيستي تغيير اقليم
تابش خورشید وسیستم زمین

ارزيابي روشهاي زمين آماري در برآورد فاكتورهاي اقليمي دما و بارندگي

ساخت  و ارزیابی مدلهای آماری در پیش بینی دماهای حدی

مدلسازی تبخیر از سطوح آزاد آب در استان چهارمحال و بختیاری

بررسی و دقت ضریب برفی چاندرا ( اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن1389)

تحلیلی بر درجه روز نیاز گرمایشی استان چهارمحال و بختیاری

بررسی میزان انطباق نیاز آبی بادام با سند ملی آبیاری کشور

تعیین سرعت حدی باد در کانونهای محلی گرد و غبار

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
گروه پزوهشی هواشناسی کاربردی