مقالات هواشناسي کشاورزي

واحدهاي حرارتي G.D.Dدريافتي درمراحل فنولوژي گياهان واهميت محاسبه آن.
نقش هواشناسي در توسعه کشاورزي پايدار در ايران
اثر تنش سرما بر توليد بادام در منطقه سامان شهرکرد
يخبندان در خاک
پيشنهاد دستور العمل نحوه انجام ديده باني‌هاي فنولوژي و بيومتري کلزا
مروري بر خشکي و خشکسالي
تاثير شرايط ويژه آب و هوايي سال زراعي ۸۱-۸۰ بر رويش و عملکرد محصول کلزا
پهنه بندي آگروکليماتولوژيکي استان چهارمحال و بختياري از نظر قابليت کشت گردو با استفاده از G.I.S
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول گندم در سال زراعي ۲۰۰۰- ۱۹۹۹
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۱- ۲۰۰۰
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۲- ۲۰۰۱
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۳- ۲۰۰۲
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۴- ۲۰۰۳
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۵- ۲۰۰۴
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۶ - ۲۰۰۵
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰7- ۲۰۰6
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۸- ۲۰۰7
شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي ۲۰۰۹- ۲۰۰۸

شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول کلزا در سال زراعي 2009-2010

شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول سویا در سال زراعي 2012-2011

شرح مختصري درباره شرايط آب و هوايي و اثر آن بر روي محصول سویا در سال زراعي 2013-2012

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس